Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 07974/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 07974/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Надворешна ревиија

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 9 Сметководствени, ревизорски и книговодителски услуги

Тендер бр.07974/2019 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.