Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 07804/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 07804/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Надградба, модернизирање и одржување на ДМС

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Тендер бр.07804/2019 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.