Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 07661/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 07661/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Дигитални сертификати за електронски потпис, временски печат

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Тендер бр.07661/2019 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.