Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 05640/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 05640/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Колокација на продукциона околина

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани услуги

Тендер бр.05640/2019 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.