Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 50/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 50/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Сервисирање и одржување и поправка на компјутерска опрема со набавка на резервни делови

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Информатички и поврзани услуги

Име на носителот на набавката: Друштво за компјутерски инженеринг ЛАНКОМ КОМПЈУТЕРИ ДОО увоз-извоз Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.50/2019 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.50/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк