Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 03687/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 03687/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Огревен материјал – пелети

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: Трговско друштво за производство трговија и услуги ФИЛАДЕЛФИЈА КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Кочани

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.03687/2019 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.03687/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк