Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 03316/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 03316/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Електронски пристап до службени изданија на ажурирани прописи

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Други услуги кои не се опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на програмски материјали од страна на радио и телевизиски куќи или за термините на радио и телевизиско емитување на програма)

Име на носителот на набавката: Друштво за консултантски услуги АЦТ!-ДОО Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.03316/2019 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.03316/2019(.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк