Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 02000/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 02000/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на МАКПОС системот

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: Друштво за трговија и деловни услуги ГЕО ВИЛД МАК ДООЕЛ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.02000/2019 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.02000/2019(.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк