Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 03717/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 03717/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на ALPHA OPEN VMS систем

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Услуги за одржување и поправка

Име на носителот на набавката: Друштво за информатички инженеринг НЕОКОМ АД увоз-извоз Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.03717/2019 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.03717/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк