Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 02297/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 02297/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Енергенси – нафта и нафтени деривати – Масло за горење – екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Пласница Пласница

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.02297//2019 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.02297//2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк