Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 02560//2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 02560//2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Огревен материјал – дрва

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: ЈП Македонски шуми п.о – Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.02560//2019 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.02560//2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк