Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка бр.47/2019

Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка бр.47/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување и поправка на систем за ПП дојава, противпожарен систем FM 200

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка

Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка бр. 47/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.