Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 02115/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 02115/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Превентивно одржување на апликација за теренско прибирање на податоци за воспоставување на адресен регистар

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Информатички и поврзани услуги

Име на носителот на набавката: Трговско друштво за производство, промет и услуги ГДи експорт-импорт ДООЕЛ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.02115/2019 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.02115/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк