Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 01459/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 01459/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на агрегати и УПС на АКН со набавка на резервни делови

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Услуги за одржување и поправка

Име на носителот на набавката: Друштво за производство,инженеринг,трговија и услуги СИМТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.01459/2019 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.01459/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк