Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 01407/2019 – дел 1

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 01407/2019 – дел 1

Предмет на договорот за јавна набавка:

Безалкохолни пијалоци

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане општина Сарај

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.01407/2019 – дел 1 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.01407/2019 – дел 1 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.