Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 01595/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 01595/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги за хотелско сместување

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Хотелски и угостителски услуги

Име на носителот на набавката: Друштво за агенциски и туристички работи и други услуги ГОЛДЕН ТУР ДООЕЛ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.01595/2019 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.01595/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.