Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка бр.02777/2019

Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка бр.02777/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Преведувачки услуги

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 27 Други услуги кои не се опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на програмски материјали од страна на радио и телевизиски куќи или за термините на радио и телевизиско емитување на програма)

Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка бр.02777/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.