Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 03743/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 03743/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Информатичка и компјутерска опрема

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Тендер бр.03743/2019 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.