Закон за катастар на недвижности – јуни 2019

Закон за катастар на недвижности – јуни 2019

Неодамна, стапи на сила новиот консолидиран и пречистен текст на Законот за катастар на недвижности. Целиот текст на законот, може да се најде на следниот ЛИНК.