Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 03316/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 03316/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Електронски пристап до службени изданија на ажурирани прописи

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 27 Други услуги кои не се опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на програмски материјали од страна на радио и телевизиски куќи или за термините на радио и телевизиско емитување на програма)

Тендер бр.03316/2019 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.