Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 01137/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 01137/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Укоричување и реставрација на канцелариски списи

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Издавачки и печатарски услуги на договорна основа или со надомест

Име на носителот на набавката: Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги МАР-САЖ Ташко ДООЕЛ извоз-увоз Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.01137/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.