Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 07/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 07/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Канцелариски мебел

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: Друштво за производство,трговија и услуги МЕБЕЛ ГОДИМЕНТО увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.07/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.