Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 53/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 53/2019

Предмет на договорот за јавна набавка: Осигурување имот и вработени

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Финансиски услуги, и тоа: осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги (освен услугите во врска со издавањето, тргувањето или преносот на хартии од вредност или други финансиски инструменти, брокерските услуги и услугите на Народна банка на Република Македонија и услугите кои за предмет имаат купување или изнајмување земјиште, згради или друг недвижен имот и права кои произлегуваат од истите, освен при доделувањето на договори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани со договорите за купување или изнајмување)

Име на носителот на набавката: Акционерско друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.53/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.