Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 57/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 57/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Поправка и одржување на електрични инсталации и столарија со набавка на резервни делови

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Услуги за одржување и поправка

Име на носителот на набавката: Друштво за трговија и услуги МАКОТЕРМ ДООЕЛ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.57/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.