Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 02297/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 02297/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Енергенси – нафта и нафтени деривати – Масло за горење – екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Тендер бр. 02297/2019 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.