Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 02258/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 02258/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување хигиена на деловни објекти

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 14 Услуги за чистење на објекти и услуги за управување до имот

Тендер бр. 02258/2019 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.