Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 02115/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 02115/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Превентивно одржување на апликација за теренско прибирање на податоци за воспоставување на адресен регистар

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани услуги

Тендер бр. 02115/2019 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.