Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 02000/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 02000/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на МАКПОС системот

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Тендер бр. 02000/2019 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.