Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 55/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 55/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Обука за картографска обработка на податоци

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Образовни услуги и услуги за стручно усовршување

Име на носителот на набавката: Трговско друштво за производство, промет и услуги ГДи експорт-импорт ДООЕЛ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.55/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.