Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 01595/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 01595/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги за хотелско сместување

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 17 Хотелски и угостителски услуги

Тендер бр. 01595_2019 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.