Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 01193/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 01193/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Перење на моторни возила

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка

Тендер бр. 01193/2019(.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.