Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 01137/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 01137/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Укоричување и реставрација на канцелариски списи

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 15 Издавачки и печатарски услуги на договорна основа или со надомест

Тендер бр. 01137/2019(.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.