Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 41/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 41/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Превентивно одржување на ЕРП

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Информатички и поврзани услуги

Име на носителот на набавката: Трговско друштво за компјутерски инженеринг СЕМОС ДОО Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.41/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.