Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 74/2018

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 74/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Oдржување на податочен центар на продукциска и дистрибуциска околина и мрежна опрема

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Информатички и поврзани услуги

Име на носителот на набавката: Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.74/2018 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.