Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 11/2018

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 11/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Информатичка опрема

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации – Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.11/2018 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.