Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 04/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 04/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на МАКПОС системот

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Тендер бр.04 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.