Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 50/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 50/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Сервисирање и одржување и поправка на компјутерска опрема со набавка на резервни делови

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани услуги

Тендер бр.50 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.