Претставници од АКН во посета на холандските колеги

Претставници од АКН во посета на холандските колеги

Во периодот од 17 до 20 март 2019 година, во рамките на проектот СПАТИАЛ, група вработени од Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија, од одделението за картографија и фотограметрија беа во работна посета на Холандската агенција за картирање, земјишен регистер и катастар, во градот Зволе.

Во рамките на посетата, геодетите од АКН, од одделението за картографија ја презентираа состојбата со топографските карти и начинот на нивната изработка во Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија.

Потоа тие се запознаа со работните процеси, организацијата и начинот на кој функционира холандскиот сектор за картографија, начинот на кој се врши ажурирање на топографските карти, примената на автоматизацијата, како и примената на „ЛЕАН пристапот“ во работните процеси.