Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 02/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 02/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на лиценци за ORACLE Database 12c Standard Edition

Вид на договорот за јавна набавка:Стоки – Купување

Тендер бр.02 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.