Информација за професионалните корисници

Информација за професионалните корисници

Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија ја заврши процедурата за промена на операторот. Со неговата промена, се менуваат и IP адресите за пристап до услугите на Агенцијата.

Замената на IP адресите е сè уште во тек, поради што некои од професионалните корисници ќе имаат проблем со пристапот на еКат шалтер.

Професионалниот корисник не треба да прави никави промени. Откако целосно ќе се променат IP адресите, автоматски ќе биде овозможен и пристапот до еКат шалтерот.