Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 82/2018

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 82/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Изнајмување на копир апарати

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Други услуги кои не се опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на програмски материјали од страна на радио и телевизиски куќи или за термините на радио и телевизиско емитување на програма)

Име на носителот на набавката: Друштво за производство, трговија и услуги СТЕРНА ДОО увоз-извоз, Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.82/2018 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.