Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 47/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 47/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување и поправка на систем за ПП дојава, противпожарен систем FM 200

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка

Тендер бр.47 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.