Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 49/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 49/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги за поправка на телефонски апарати и телефонски централи со набавка на резервни делови

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка

Тендер бр.49 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.