Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 05/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 05/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на вода за пиење со диспанзери

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Тендер бр.05 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.