Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 01/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 01/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Моторни бензини и дизел гориво

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Тендер бр.01 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.