Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 41/2019

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 41/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Превентивно одржување на ЕРП

Вид на договорот за јавна набавка:Услуги – Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани услуги

Тендер бр.41 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.