Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 66/2018 – дел 2

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 66/2018 – дел 2

Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги за поправка и одржување на инсталации на објекти, електрични инсталации, систем за вентилација, хигиено-техничко одржување на простори, климатизери и централна климатизација и
инсталација за топловодно греење со набавка на резервни делови

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Услуги за одржување и поправка

Име на носителот на набавката: Друштво за трговија и услуги МАКОТЕРМ ДООЕЛ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.66/2018 – дел 2(.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.