Агенцијата за катастар на недвижности ја проширува својата надлежност

Агенцијата за катастар на недвижности ја проширува својата надлежност

Со Законост за катастар на недвижности се прошируваат надлежностите на АКН. Агенцијата за катастар на недвижности ќе го воспостави и ќе управува со Графичкиот регистар на улици и куќни броеви. Toj ќе содржи теренски прибрани просторни и описни податоци за улиците и куќните броеви, поединечно по населено место.

Графичкиот регистар на улици и куќни броеви ќе биде поврзан со описните податоци од Регистарот на просторни единици, заради идентификување на улицата спрема населеното место, односно административните единици, како и со податоците од електронскиот катастар на недвижности (еКат), со што ќе се овозможи лесна идентификација на недвижностите според адреса.

Описните податоци за улиците и куќните броеви, Агенцијата ги презема по службена должност од Регистарот за имиња на улици и куќни броеви, што се води при Централниот регистар на Република Македонија. Тие ќе бидат ажурирани со теренското прибирање на податоците. Просторните податоци за улиците и куќните броеви, Агенцијата ќе ги прибира од терен.

Агенцијата за катастар на недвижности, склучи договори со надворешни изведувачи, за теренско прибирање на податоци за улици и куќни броеви во населените места кои се во надлежност на општините: Гази Баба, Аеродром, Центар, Ѓорче Петров, Кисела Вода, Шуто Оризари, Бутел, Карпош, Чаир и Сарај.

Активностите веќе се започнати, затоа е потребно граѓаните во континуитет да бидат запознавани со целта на теренското прибирање на информациите, односно за активностите кои ќе бидат спроведени на терен. А на екипите ангажирани од страна на АКН, да им биде дозволено да ја спроведат целосната предвидена постапка, како што се прибирање на информации и фотографирање на објектите.