Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 65/2018

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 65/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Сервисирање на моторни возила со набавка на резервни делови

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Услуги за одржување и поправка

Име на носителот на набавката: Друштво за производство трговија и услуги СГС СЕРВИС ДОО увоз-извоз Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.65/2018(.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.