Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 164/2018

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 164/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги од агенции за привремени вработувања

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Услуги за привремено вработување (освен услугите кои се однесуваат на договорите за вработување)

Име на носителот на набавката: Агенција за привремени вработувања КОНТАКТ БИЗНИС Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.164/2018(.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.